Company

Company name
Mimatsu Co., Ltd.
Head Office
Shinjuku-ku, Tokyo, Nishi-Shinjuku 3-2-11, Shinjuku Mitsui Building No.2, 14th floor
Telephone number
03-6810-8800
Description of business
A comprehensive fashion company that proposes and creates high-grade, high-quality fashion in total
Brands
Sanmatsu, Shara, Emme, Emme Ecre, Furifu, KIIRO, Tian Eto, Josephine, Sanmatsu Premium Salon